หัวข้อข่าว

ประชุมจัดทำงบประมาณภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา reinventing university System (18 กุมภาพันธ์ 2563)

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 (16 มกราคม 2563 )

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 ธันวาคม 2562)

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (29 พฤศจิกายน 2562)

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 และการจัดทำข้อมูลประกอบโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (22 พฤศจิกายน 2562)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 6/2562 (22 พฤศจิกายน 2562)

ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 (6 พฤศจิกายน 2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ ณ กองนโยบายและแผน (28 ตุลาคม 2562)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกสถานะดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 ตุลาคม 2562)

ประชุมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (7 ตุลาคม 2562)