หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ ณ กองนโยบายและแผน (28 ตุลาคม 2562)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกสถานะดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 ตุลาคม 2562)

ประชุมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (7 ตุลาคม 2562)

คู่มือจัดทำต้นทุนหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2561 (17 กันยายน 2561)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2562 (16 กันยายน 2562)

รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการคำนวณต้นทุนหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561