หัวข้อข่าว

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการ Reprofiling ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการ Reprofile ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินงานและประมวลจรรยาบรรณ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัส และ เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 “ภูพานเกมส์”

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แจ้งรหัสงบประมาณฯ เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559