เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 296 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 1  กำหนดการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2  การจัดการความรู้ของหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นโยบายการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4  เกณฑ์การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 5  กำหนดการโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
(Mini_UKM ครั้งที่ 20) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 6  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
(Mini_UKM) ครั้งที่ 20 ดาวน์โหลด