เอกสารประกอบประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารหมายเลข 1  ปฏิทินดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4  ร่าง คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

 เอกสารหมายเลข 5  เอกสารนำเสนอการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงาน ป.ป.ช.ดาวน์โหลด

เอกสารอื่น ๆ ประกอบ
– สรุปผล ITA ดาวน์โหลด 
– บทสรุปผู้บริหาร ดาวน์โหลด