เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 319 เข้าชม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

แผนงาน  โครงการ รายการ และผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1) แบบคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562