การจัดทำโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 2121 เข้าชม

เอกสารความรู้ประกอบการจัดทำโครงการ

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่งวันพุธที่ 15 ส.ค.61)

การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ปีประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่งวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61)