เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 2188 เข้าชม

ภาคผนวก

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไข ดาวน์โหลด
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจาก งบประมาณเงินรายได้ ดาวน์โหลด
 • การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับเดือน มกราคม 2561) ดาวน์โหลด
 • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
  • ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ สำนักงบประมาณ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดาวน์โหลด
  • ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ สำนักงบประมาณ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดาวน์โหลด
  • ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ สำนักงบประมาณ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
   และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
  (ข้อมูล23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 • คู่มือการกำหนดรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
 • แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยงบประมาณเงินรายได้ สำหรับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • พื้นที่วิจัยและบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามพระราชาโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย พิจารณางบประมาณประจำปี ดาวน์โหลด
 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ดาวน์โหลด
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด