เอกสารประกอบบรรยาย การประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม

เผยเเพร่เมื่อ 884 เข้าชม

เอกสารประกอบบรรยาย การประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม” วันที่ 21 สิงหาคม 2560

 1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ดาวน์โหลด
 2. ร่างยุทธศาสตร์และนวัตกรรมแห่งช่าติ 20 ปี 2560-2579 ดาวน์โหลด
 3. การอภิปรายเรื่อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทาง
  การจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
 4. แนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ  2562
  ภายใต้ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ดาวน์โหลด
 5. เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการ
  การวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
 6. แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 2562.pdf  ดาวน์โหลด