ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569

เผยเเพร่เมื่อ 1203 เข้าชม

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569

  • หนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ วท 0405/ว 4394 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ดาวน์โหลด
  • ส่งที่กองนโยบายและแผนภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 (เอกสาร+แผ่นซีดีข้อมูล)