เอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 387 เข้าชม

  • เล่มคู่มือ การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ,แบบฟอร์มที่ดินและสิ่งก่อสร้างระยะที่ 3 (2562-2564) ดาวน์โหลด  ดำเนินการส่งภายใน 30 กรกฎาคม 2560
  • แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์  ดาวน์โหลด  สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 ให้ ดำเนินการส่งภายใน 20 มิถุนายน 2560 งบประมาณเงิน รายได้ ดำเนินการส่งภายใน 20 กรกฎาคม 2560
  • แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและส่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด  สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 ให้ ดำเนินการส่งภายใน 20 มิถุนายน 2560      งบประมาณเงินรายได้ ดำเนินการส่งภายใน 20 กรกฎาคม 2560
  • รายการงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการทบทวนและตรวจสอบความพร้อมให้แล้วเสร็จ ส่งภายใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (เอกสารหน้าที่ 6-9)
  • รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560 ดาวน์โหลด