เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 413 เข้าชม

เอกสารประกอบการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  1. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดาวนโหลด
  2. เอกสารเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด
  3. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ดาวน์โหลด
  4. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 ดาวน์โหลด
  5. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ดาวน์โหลด
  6. แบบฟอร์มการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) ดาวนโหลด
  7. แบบประเมินโครงการ ดาวน์โหลด