แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยเเพร่เมื่อ 865 เข้าชม

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อหน่วยงาน
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 มกราคม 2560 เพื่อใช้ในการสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบประเมิน External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์  2560

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดาวน์โหลด
2. กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
3. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
4. งานพัสดุ ดาวน์โหลด
5. งานทรัพย์สินและรายได้ ดาวน์โหลด
6. สภามหาวิทยาลัย  ดาวน์โหลด