เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

เผยเเพร่เมื่อ 1639 เข้าชม

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 2562 
และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(ปกเอกสาร) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 1  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ    ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2  เอกสารประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

                                 ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                                 พ.ศ. 2559 – 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                                  ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน (ส่งภายใน 31 ตุลาคม 2559) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 5  แบบประเมินโครงการ  ดาวน์โหลด