การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559-2562

เผยเเพร่เมื่อ 718 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2559-2562

ในวันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2559  เวลา 13.00 – 16.30 น.                            

ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  ชั้น 3  อาคาร 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
*********************************************************************

เอกสารหมายเลข 1  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพ.ศ.2559-2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2  ร่าง แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3  เอกสารการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด