การประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 หัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงาน (1 เมษายน 2559)

เผยเเพร่เมื่อ 2151 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปและจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบใหม่ ส่งส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์และดำเนินการส่งข้อมูลให้ สำนักงาน ก.พ. ต่อไป