บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สำนักงานอธิการบดี (22 มีนาคม 2559)

เผยเเพร่เมื่อ 1555 เข้าชม

สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ของสำนักงานอธิการบดี ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชี้แจงนโยบายและข้อสังเกต จากสำนักงาน ก.พ. ในการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ให้กับหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ได้ทบทวนและจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบใหม่ ส่งส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์และดำเนินการส่งข้อมูลให้ สำนักงาน ก.พ. ต่อไป