ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ 449 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 20 ชั้น 3
1. คู่มือแนวทางการดำเนินโครงการ จาก สป.อว. ดาวน์โหลด
2. รายงานการจัดทำสถานภาพตำบล Tambon Profile ดาวน์โหลด

3. รายละเอียด 16 เป้าหมาย ดาวน์โหลด

4. VDO การเข้าใช้ระบบ PBM (https://drive.google.com/file/d/1TIEMCjby6c6jv7Cg7ODC4vmWJ2YV4UuT/view)
5. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา ที่ อว 0236/ว 2045 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
   เรื่อง การจ้างงานเพื่อจัดทำข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ (Digitizing Goverment Data) ดาวน์โหลด

6. แผนการดำเนินงาน U2T ดาวน์โหลด
7. ข้อมูลพื้นที่ตำบลที่ผู้สมัครไม่ครบ หลังสอบสัมภาษณ์ 19-21 มกราคม 2564 ดาวน์โหลด