การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  • คู่มือการประเมิน  ITA 2021 ดาวน์โหลด
    (More open, more transparent : ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส)