เอกสารประกอบการประชุมโครงการจ้างงาน (1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) 29 ธันวาคม 2563

เผยเเพร่เมื่อ 64 เข้าชม
 • เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง ประชุมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
  แบบบูรณาการ (
  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20

 • ปกเอกสาร ดาวน์โหลด
  เอกสารหมายเลข 1 ข้อมูลการเกี่ยวกับการจ้างงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของ สป.อว ดาวน์โหลด
 • เอกสารหมายเลข  2 ข้อมูลการเกี่ยวกับการจ้างงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
 • เอกสารหมายเลข 3 ร่างแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดย สป.อว. ดาวน์โหลด
 • เอกสารหมายเลข 4 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านหรือชุมชน (Village Profile) ดาวน์โหลด
                               เอกสารโครงการ
  ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลตำบลของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเศรษฐศาสตร์
  เอกสารประชุมของ สป. อว วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด