การเสนอโครงการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในรอบที่ ๒

เผยเเพร่เมื่อ 195 เข้าชม

ขอให้หน่วยงานเสนอโครงการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในรอบที่ ๒ ในส่วนแผนงาน/ โครงการที่เสนอจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก)

โดยมีแบบฟอร์มที่ต้องทำข้อมูล ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ IP 174 หรือ 093-3252706