เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บันทึกข้อความ ที่ อว .0621/ว717 วันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง ขอส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
 • คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
 • คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการและจากการบริหารสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 • สรุปรายละเอียดโครงการ จำแนกตามรหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภทงบประมาณ และประเภทงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
 4. คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
 6. คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
 7. สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 8. สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
 9. สำนักวิทยบริการและเมคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
 10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
 11. สถาบีนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
 12. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
 13. กองนโยบายและแผน ดาวน์โหลด
 14. กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
 15. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภูพานเพลซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 • สรุปรายละเอียดโครงการ จำแนกตามรหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภทงบประมาณ และประเภทงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 1. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารอเนกประสงค์ ภูพานเพลซ ดาวน์โหลด

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการและจากการบริหารสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 • สรุปรายละเอียดโครงการ จำแนกตามรหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภทงบประมาณ และประเภทงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
 4. สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
 5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
 7. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
 8. กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด