เอกสารประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 1101 เข้าชม

  •  คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  • Powerpoint การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
  • พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  •  กรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  •  หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  •  แบบสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  •   แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  •   แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  •  แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  •  คำอธิบายแบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

ภาคผนวก