ภาระงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อวัสรัสโคโนน่า 2019 (Covid – 19) ระยะที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ 369 เข้าชม

เอกสารภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้ที่รับการจ้างงาน

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด

4. คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด

5. คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด

6. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด

7. สำนักวิทยบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด

8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด 

9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด

10. flowchart-Fes2 กระบวนการการจ้างงาน ระยะที่ 2 ดาวน์โหลด

11. แบบฟอร์ม ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างงาน ระยที่ 2 ดาวน์โหลด

12. ขั้นตอนวิธีการตรวจสิทธิ ผู้มาสมัครโครงการจ้างงานประชาชน ระยะที่ 2 ดาวน์โหลด 

13. แบบสรุปคะแนนผู้สมัครงาน ดาวน์โหลด