การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2563

เผยเเพร่เมื่อ 61 เข้าชม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2563
1. รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด
2. เอกสารนำเสนอ คลินิก ITA  ดาวน์โหลด
3. เอกสารนำเสนอ ข้อควรระวัง ด้านการประเมินความเสี่ยงทางทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด
4. เอกสารนำเสนอ การใช้งานระบบ ITAS ดาวน์โหลด