ขอความอนุเคราะห์ประเมินตนเองกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 343 เข้าชม
  1. (ร่าง) คู่มือการประเมินตนเองกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด
  2. ประเมินตนเองกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด