เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 381 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ดาวนโหลด
 2. คู่มือการใช้งานระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 3. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
  • แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่างรูปแบบการรายงานผลการดำเนินโครงการ (ฉบับสมบูรณ์) ดาวน์โหลด
 4. เล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง (*** ส่งวันที่ 20 กันยายน 2562***) ดาวน์โหลด
 5. ส่งขออนุมัติโครงการและคำรับรอง (*** ส่งวันที่ 20 กันยายน 2562***)
 6. Power Point การประชุม ชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด