การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 1325 เข้าชม

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563