คลังข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ 17 เมษายน 2561

ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ 30 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลทุนวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560