การบริหารงานยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 4182 การดำเนินโครงการภายในใต้งบประมาณรายจ่าย  ดาวน์โหลด

 •  ว 3876 การบริหารโครงการ ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย  ดาวน์โหลด

 • การดำเนินงานงบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ปี 2560 ดาวน์โหลด

 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 1347 ลว 13 มีนาคม 2560 เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด

 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1603 ลว 24 มีนาคม 2560 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลด

 • หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0224 (สน)/ว 186 ลว 21 เมษายน 2560 เรื่อง ดาวน์โหลด

 • หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท.0224 (สน)/ว 308 ลว 15 พฤษภาคม 2560 เรื่องการดำเนินโครงการตาแผนงานบูรณาการสร้างเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดปทุมธานี  ดาวน์โหลด

 • หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0204 (สน)/ว 336 ลว 24 พฤษภาคม 2560 เรื่องให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

 • หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ 0224 (สน)/ว 418 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

เอกสารการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

เอกสารการฝึกอบรม

คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด (Padme) (http://padme.moi.go.th/le60/) ดาวน์โหลด


กรณีงบจังหวัด กลุ่มจังหวัดปกติ รายงานผลในระบบ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
กรณีงบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม 2560 รายงานผลในระบบ ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน 


การบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) ดาวน์โหลด
เอกสารบรรยาย วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ERM 6-7-8   (ส่งสำนักงานจังหวัดสกลนครวันที่ 16 มิถุนายน 2560)  ดาวน์โหลด


แนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินโครงการด้วย CIPP-IEST Model
เอกสารบรรยาย วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560           
แบบประเมินผลโครงการ แบบซิปโมเดล (CIPP-IEST Model)  
(ส่งกองนโยบายและแผนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560)


การตรวจติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 - แบบฟอร์มการตรวจติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

การบริหารงานยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560 – 2564

การบริหารงานยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560 – 2564

การบริหารงานยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร


การบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

 • แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร) 4 ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) (ฉบับทบทวนใหม่ ปี พ.ศ.2560) ดาวน์โหลด
 • แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มจัดทำคำขอ
 • แบบ กจ.1 ดาวน์โหลด
 • แบบ กจ.2 ดาวน์โหลด
 • แบบ กจ.3 ดาวน์โหลด
 • แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย/รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (รายกิจกรรม) 
 • ตัวอย่าง ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

การบริหารงานแผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560 – 2564

 • แผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560 – 2564
 • แบบฟอร์มจัดทำคำขอ
 • แบบ จ.1
 • แบบ จ.2
 • แบบ จ.3
 • แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ
 • แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย/รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (รายกิจกรรม)
 • ตัวอย่าง

 

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการและเอกสารการเบิกจ่าย

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการและเอกสารการเบิกจ่าย

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการและเอกสารการเบิกจ่าย

 • แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 • สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด
 • แบบ 2 แบบแจ้งการขอเบิกเงินจังหวัดที่ทำ PO ในระบบ GFMIS
 • แบบ 3 แบบแจ้งการขอเบิกเงินจังหวัดที่ไม่ต้องทำ PO
 • แบบ 6 แบบรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย