หัวข้อข่าว

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร