หัวข้อข่าว

คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 315/2560

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 314/2560

คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 313/2560

คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม 312/2560

คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 311/2560

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 309/2560

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 308/2560

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 307/2560

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 306/2560

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 343/60