หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศฯ การประกาศนโยบาย No gift policy

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

ผลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้าน ววน. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารกำหนดการตรวจเยี่ยมคณะสป.อว. วันที่ 17 ธันวาคม 2564

การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565