หัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว 0202.2/6500ลงวันที่ 26 เมษายน 2566 เรื่อง กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 รวม 4 ภาค

ประชุมหารือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม RJ 38

ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565 (O17)

การประชุม

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอข้อมูลหลักสูตรเพื่อส่งข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE World University Ranking