ภาพกิจกรรม 2564

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร