ภาพกิจกรรม 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2 ปี 2563

กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3 ) เมื่อวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กองนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยผู้แทนจากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสลกนคร

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ปี 2563

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผนจัดประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1 ปี 2563

กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผนจัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 10 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้น