ภาพกิจกรรม 2562

การประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการติดตามเร่งรัดการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 มกราคม 2562)

กองนโยบายและแผนจัดการประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563และการติดตามเร่งรัดการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมถ่ายทอดแนวนโยบายจากนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบ จากนั้นเป็นการบรรยายโดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนทร์ ที่ปรึกษามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและงบประมาณ) ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรยายชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าใจถึงหลักเกณฑ์สำคัญ ทิศทางการจัดทำงบประมาณ แหล่งของบประมาณอื่น ๆ และรายละเอียดการจำทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7 (12 กรกฎาคม 2562)

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 มิถุนายน 2562)

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4 (27 มิถุนายน 2562)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4 กรกฎาคม 2562)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนครติดตามสอดส่องแผนงาน ตามงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 กรกฎาคม 2562)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและงบประมาณ) และนางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร นำโดยนายนิพนธ์ มุลเมืองแสน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ และคณะ ได้ติดตามสอดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการกลางทางปศุสัตว์เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อในกลุ่มจังหวัดสนุก ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการปฏิบัติ และการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุม เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11 กรกฎาคม 2562)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุม เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนั้นเป็นการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรอบการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดำเนินการโดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและงบประมาณ) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และ 3. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบริหารจัดการโครงการ (12 กรกฎาคม 2562)

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114) อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) (26 กรกฎาคม 2562)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2562 (29 พฤษภาคม 2562)

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (9 สิงหาคม 2562)

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2562 (15 สิงหาคม 2562)

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2562 (22 สิงหาคม 2562)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2562 (9 กันยายน 2562)

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11 กันยายน 2562)

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 – 4 (1113 - 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2562 (16 กันยายน 2562)

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2561 (17 กันยายน 2561)

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2562 (29 พฤษภาคม 2562)

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบประเมินค่างานตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานอธิการบดี (28 พฤษภาคม 2562)

วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมปฏิบัติการทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 มกราคม 2562)

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 – 4 (1113 – 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2 เมษายน 2562)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุม เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และ นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะทำงานได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลส่งส่วนกลางต่อไป

ต้อนรับสำนักงบประมาณในการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการในแผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาค โครงการในแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงและโครงการในแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (16 มกราคม 2562)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 กองนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ ท่านอนันต์ แก้วกำเนิด ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และคณะในการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการในแผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาค โครงการในแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงและโครงการในแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเปิดภาคเรียน 2/2561 (18 มกราคม 2562)

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1 (15 กุมภาพันธ์ 2562)

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 (18 กุมภาพันธ์ 2562)

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมแนวปฏิบัติการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท (18 กุมภาพันธ์ 2562)

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารเสนอขอกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี (20 กุมภาพันธ์ 2562)

บุคลากรกองนโยบายและแผนร่วมรับฟังชี้แจงการจัดทำเอกสารเสนอขอกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 13209 ชั้น 2 อาคาร 13 (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565 (2 เมษายน 2562)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนทร์ ที่ปรึกษามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และผอ.เกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชี้แจงหลักการ วิธีการจัดทำกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ให้บุคลากรสายวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง จัดทำกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ เพื่อให้คณะทำงานได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลส่งส่วนกลางต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (28 พฤษภาคม 2562)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 - 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 - 2565

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ \"การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการ และการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ\" (1 พฤษภาคม 2562)

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 3 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 15 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5 (15 พฤษภาคม 2562)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี  ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (7 ตุลาคม 2562)

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร