ภาพกิจกรรม 2561

กองนโยบายและแผนร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (10 มกราคม 2561)

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ผอ.เกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและประเมินผล ร่วมต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถาม ในเด็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสนใจ

ประชุมหารือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 มิถุนายน 2561)

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 (7 ธันวาคม 2561)

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (6 ธันวาคม 2561)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ระดับมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พฤศจิกายน 2561)

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (SNRU KM share & learn 2018) 16 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 13 (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมการจัดทำแผนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 - 2565)

กองนโยบายและแผนจัดการประชุมการจัดทำแผนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณาชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบแนวนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการวางแผนและงบประมาณ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และนายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย แนวโน้มการจัดทำงบประมาณ และขั้นตอนการเตรียมการจัดทำงบประมาณงบลงทุน ในระยะ 3 ปี (2563 - 2565 ) นี้

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 (6 พฤศจิกายน 2561)

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยมและการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (31 ตุลาคม 2561)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้บริหารสำนักงบประมาณและคณะเข้าติดตาม ตรวจเยี่ยมและการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองนโยบายและแผน ศึกษาดูงานด้านงานแผนและประเมินผล และด้านงบประมาณ ณ กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (9 ตุลาคม 2561)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561  รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ด้านการวางแผนและงบประมาณ และ ผอ.เกษม  บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำทีมบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าศึกษาดูงาน ด้านงานแผนและประเมินผล และด้านงบประมาณ ณ กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และ ผอ.ภัทรศักดิ์  ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรกองยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการทำงานด้านงานแผนและประเมินผล ด้านงบประมาณ ประเด็นที่สนใจ และตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี

ประชุุุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (24 กันยายน 2561)

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่คณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และฝึกปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย กับอธิการบดีเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 กันยายน 2561)

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 - 4 (1113 - 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุม เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11 กรกฎาคม 2561)

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 กรกฎาคม 2561)

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2561 (26 มิถุนายน 2561)

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง ความร่วมมือการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25 มิถุนายน 2561)

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2561 (18 มกราคม 2561)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมติดตามความคืบหน้าการเสนอ เหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ของสำนักงานอธิการบดี (11 มิถุนายน 2561)

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดสกลนคร (11 มิถุนายน 2561)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดสกลนคร นำโดย นายจารุกิตต์ โพธิ์ชัย พนักงานไต่สวนชำนาญการ จากสำนักงาน ปปช. และคณะร่วมตรวจติดตามโครงการ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการตรวจแนะนำให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และคุณภาพของงานคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตประมง งบประมาณ 1,016,400 บาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบในการผลิตปลานิลในระบบอควาโปนิค 2) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตปลานิลในระบบอควาโปนิค ให้แก่ชุมชนบ้านแป้น และหมู่บ้านรอบหนองหารอื่นๆ 3) พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิลพร้อมรับประทาน 4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลานิล ซึ่งได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดสกลนครต่อไป ที่มา : งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) และเตรียมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 มิถุนายน 2561)

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมผู้กำกับและผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (31 พฤษภาคม 2561)

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมผู้กำกับและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อคำถาม แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 พฤษภาคม 2561)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 พฤษภาคม 2561)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสาขาวิชา หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะ ได้แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถานะการดำเนินโครงการ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน กรณีส่วนราชการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ให้มีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 พฤษภาคม 2561)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเชิงปฏิบัติราชการ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 พฤษภาคม 2561)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและงบประมาณ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้ถ่ายทอด นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยทราบ พร้อมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการภายในระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 นอกจากนี้ยังมี พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย กับอธิการบดีเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

ศึกษาดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และการประเมินค่างาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (26 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และผอ.เกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าศึกษาดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และการประเมินค่างาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ผอ.เมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และผอ.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ให้การตอนรับและ และบรรยาย แลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ศึกษาดูงานและประเด็นที่สนใจ

ศึกษาดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และการประเมินค่างาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (26 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และผอ.เกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าศึกษาดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และการประเมินค่างาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ และ ผอ.สิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการ กองแผนงาน ให้การตอนรับและบรรยาย ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ศึกษาดูงานและประเด็นที่สนใจ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 กุมภาพันธ์ 2561)

กองนโยบายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม นักวิจัยโครงการ ITA โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 1/2561 (29 มกราคม 2561)

ด้วยสำนักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (24 มกราคม 2561)

กองนโนบายและแผนจัดประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิจารณา ตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อกองนโยบายและแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี ต่อไป

การประชุม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ธันวาคม 2561)

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร