ภาพกิจกรรม 2560

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็น ในการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ครั้งที่ 2 (9 มกราคม 2560)

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (9 ตุลาคม 2560)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยาการ ได้แก่ นางสาวศิิวารัตน์ ตรีทศ บรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ” นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา บรรยายหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการโครงการ” โดยแบ่งกลุ่มส่วนราชการดังนี้ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. หน่วยงานที่เข้าประชุม ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 - 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11 กันยายน 2560)

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์โครงสร้าง วิเคราะห์ภาระงาน กรอบอัตรากำลัง กรอบตำแหน่ง พ.ศ. 2561 - 2564  ในระดับคณะ สำนัก และสถาบัน (21 กันยายน 2560)

กองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์โครงสร้าง วิเคราะห์ภาระงาน กรอบอัตรากำลัง กรอบตำแหน่ง พ.ศ. 2561 - 2564 ในระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการ (26 กันยายน 2560)

กองนโยบายและแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการ ขึ้นในวันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรได้รับเกียรติ จากคุณพิชัย เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15 บรรยายหัวข้อเรื่อง “การติดตามและประเมินผลโครงการ” พร้อมฝึกปฏิบัติ “การเขียนรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ”

ประชุุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2560 (27 กันยายน 2560)

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 กันยายน 2560)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 - 4 (1113 - 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (9 ตุลาคม 2560)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยาการ ได้แก่ นางสาวศิิวารัตน์ ตรีทศ บรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ” นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา บรรยายหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการโครงการ” โดยแบ่งกลุ่มส่วนราชการดังนี้ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. หน่วยงานที่เข้าประชุม ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 - 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (10 ตุลาคม 2560)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยาการ ได้แก่ นางสาวศิิวารัตน์ ตรีทศ บรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ” นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา บรรยายหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการโครงการ” โดยแบ่งกลุ่มส่วนราชการดังนี้ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. หน่วยงานที่เข้าประชุม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 - 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 กันยายน 2560)

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร, กองพัฒนานักศึกษา, กองนโยบายและแผน (11 ตุลาคม 2560)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยาการ ได้แก่ นางสาวศิิวารัตน์ ตรีทศ บรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ” นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา บรรยายหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการโครงการ” โดยแบ่งกลุ่มส่วนราชการดังนี้ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. หน่วยงานที่เข้าประชุม ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร, กองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน จัดประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 - 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองกลาง, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (11 ตุลาคม 2560)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยาการ ได้แก่ นางสาวศิิวารัตน์ ตรีทศ บรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ” นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา บรรยายหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการโครงการ” โดยแบ่งกลุ่มส่วนราชการดังนี้ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. หน่วยงานที่เข้าประชุม ได้แก่ กองกลาง, บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 - 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์ (12 ตุลาคม 2560)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยาการ ได้แก่ นางสาวศิิวารัตน์ ตรีทศ บรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ” นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา บรรยายหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการโครงการ” โดยแบ่งกลุ่มส่วนราชการดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. หน่วยงานที่เข้าประชุม ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จัดประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 - 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ (12 ตุลาคม 2560)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยาการ ได้แก่ นางสาวศิิวารัตน์ ตรีทศ บรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ” นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา บรรยายหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการโครงการ” โดยแบ่งกลุ่มส่วนราชการดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. หน่วยงานที่เข้าประชุม ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุม ณ ห้อง 13207 ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรมหลักสูตร การจัดทำยุทธศาสตร์ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1-3 พฤศจิกายน 2560)

วันที่ 1- 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองนโยบายและแผนจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการในครั้งนี้ด้วย

การประชุุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 ธันวาคม 2560)

กองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมให้นโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 4 ปี และได้รับเกียรติจากท่านปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สะท้อนมุมมองจากสภามหาวิทยาลัยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก 1. ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 2. รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3. ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชายชาวโขง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

ประชุมรับฟังการจัดทำโครงสร้างหน่วยงานกรอบอัตรากำลังสายสนันสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (15 ธันวาคม 2560)

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมการปรับเพิ่ม ลดงบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 กันยายน 2560)

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงอบรมการกรอกข้อมูลโครงการตามคำขอตั้งประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 สิงหาคม 2560)

กองนโยบายและแผนจัดโครงการอบรมการกรอกข้อมูลโครงการตามคำขอตั้งประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 - 4 (1113 - 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ เข้าใจระบบบริหารจัดการโครงการ และสามารถกรอกข้อมูลโครงการคำขอตั้งประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้

เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ปั่นจักรยาน และว่ายน้ำ) (11 มกราคม 2560)

กองนโยบายและแผนร่วมกับกองกลาง จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ปั่นจักรยาน และว่ายน้ำ) ขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น. ณ หน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (28 มีนาคม 2560)

กองนโยบายและแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย รองประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยากรได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.หญิงปัทพรรณ กำจัดภัย ตำแหน่ง สว.สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ ของคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้

การประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หัวข้อ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน ข้ามแดน กับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (13 มกราคม 2560)

การประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน ข้ามแดนกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” โดยได้รับเกียรติจากท่านนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็น ในการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ครั้งที่ 3 (17 มกราคม 2560)

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุม เพื่อจัดทำรายละเอียดรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 กุมภาพันธ์ 2560)

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเพื่อติดตามรายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27 กุมภาพันธ์ 2560)

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมแนวทางการดึงดูดและจูงใจพนักงานราชการศักยภาพสูงและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม (10 มีนาคม 2560)

นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมแนวทางการดึงดูดและจูงใจพนักงานราชการศักยภาพสูงและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 (10 มีนาคม 2560)

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (14 มีนาคม 2560)

กองนโยบายและแผนจัดประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อสร้างองค์รู้ความเข้าใจและรับทราบแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการ และส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผนดำเนินการต่อไป

โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (27 มีนาคม 2560)

กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม กล่าวรายงานโดย รองประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณสุจิตร บาลนาคม ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สายงานปราบปรามการทุจริต กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 (8 พฤษภาคม 2560)

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (17-18 สิงหาคม 2560)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ขึ้น ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติ จาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมให้แนวนโยบายในการจัดแผนฯ จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จากนั้นผู้เข้าประชุมได้ฝึกปฏิบัติโดย แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT) โดยวิทยากรให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก 1. รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและงบประมาณ) 2. ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นการนำเสนอร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) วิทยากรโดย 1. รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและงบประมาณ) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ จากนั้นเป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี โดยได้รับเกียรติจากท่านพิชัย เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2560

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (5 มิถุนายน 2560)

กองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส่วนราชการ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส่วนราชการต่อไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (6 มิถุนายน 2560)

กองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้นในอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ และจัดทำทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ต่อไป

ประชุมเพื่อเตรียมจัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (9 มิถุนายน 2560)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเพื่อเตรียมจัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นในวันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) และเร่งรัดการเบิกจ่าย ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) และเร่งรัดการเบิกจ่าย ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แบ่งหัวข้อการประชุมเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เรื่อง แผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการวางแผนและงบประมาณ และนายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยาการให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้วางแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในอนาคต และจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนในระยะ 3 ปี ของส่วนราชการ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมแผนความต้องการงบลงทุนในระยะ 3 ปี ในภาพรวม และดำเนินการจัดทำคำของบประมาณจากสำนักงบประมาณต่อไป ส่วนที่ 2 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อชี้แจงผลการเบิกจ่าย และเร่งรัดการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ส่วนราชการได้ตระหนักและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และชี้แจงระบบบริหารจัดการโครงการ ในส่วนของการวางแผน ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดย นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินครั้งที่ 2/2560 (25 กรกฎาคม 2560)

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (8 สิงหาคม 2560)

กองนโยบายจัดประชุมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้แนวนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ฯ วิทยากร ได้รับเกียรติจาก 1. รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2. ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 3. นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บรรยายหัวข้อ กรอบคำขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และหลักการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2560)

กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560 นี้

ประชุมการเร่งรัดและการติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (18 ธันวาคม 2560)

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 -19.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร