ภาพกิจกรรม 2559

ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (5 มกราคม 2559)

ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ในวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลโครงการในระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (19 สิงหาคม 2559)

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 - 4 (1113 - 1114) ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (3 มิถุนายน 2559)

กองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์จัดการประชุม เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและทิศทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ และการติดตามการประเมินค่างานของกองนโยบายและแผน (5 - 6 มิถุนายน 2559)

เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2559 กองนโยบายและแผนจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ และการติดตามการประเมินค่างาน ของกองนโยบายและแผน ขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากร พร้อมระดมความคิดจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ของกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผนเข้าศึกษาดูงาน ด้านนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (7 มิถุนายน 2559)

กองนโยบายและแผน จัดโครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ด้านนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2559 ขึ้น โดยเข้าศึกษาดูงานด้านนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และนายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำทีมคณะทำงาน เข้าศึกษาดูงาน

กองนโยบายและแผนเข้าศึกษาดูงาน ด้านนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรนครราชสีมา (8 มิถุนายน 2559)

กองนโยบายและแผน จัดโครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ด้านนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2559 ขึ้น โดยเข้าศึกษาดูงานด้านนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยมี นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำทีมคณะทำงาน เข้าศึกษาดูงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2559 (22 มิถุนายน 2559)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2559 (27 กรกฎาคม 2559)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (8 สิงหาคม 2559)

กองนโยบายและแผนจัดประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมเป็นวิทยากรร่วมกับ นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชี้แจงนโยบายและกรอบวงเงิน รายละเอียดการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทราบและดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้ดำเนินการต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3 (29 สิงหาคม 2559)

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 (4 พฤษภาคม 2559)

กองนโยบายและแผนจัดการประชุมการจัดทำแผนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณาชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบแนวนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการวางแผนและงบประมาณ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และนายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย แนวโน้มการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขั้นตอนการเตรียมการจัดทำงบประมาณงบลงทุน ในระยะ 3 ปี (2563 – 2565 ) นี้

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 กันยายน 2559)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมเป็นวิทยากรร่วมกับ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงและให้นโยบาย เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบาย เรื่อง พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 กันายน 2559)

การประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนโยบาย เรื่อง พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการปลูกจิตสำนึก สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมสร้างวัฒนธรรมฉันไม่โกง (16 กันยายน 2559)

กองนโยบายและแผนร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปลูกจิตสำนึก สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมสร้างวัฒนธรรมฉันไม่โกง ขึ้นวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27 กันยายน 2559)

กองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 - 4 (1113 - 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์มจัดส่งให้กองนโยบายและแผน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ 25 ก่อนเบิกจ่ายจากงานคลัง

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2559 (27 กันยายน 2559)

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการ Reprofile ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 ตุลาคม 2559)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการ Reprofile ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นมรวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงการจัดทำงบประมาณดังกล่าว เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2 ธันวาคม 2559)

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2558 (27 พฤษภาคม 2559)

กองนโยบายและแผนจัดประชุมผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2558 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพวงแสด 4 ชั้น 3 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะทำงานส่วนกลางจักได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่ง สกอ. ต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (4 พฤษภาคม 2559)

กองนโนยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น เมิ่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกัน

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (21 มกราคม 2559)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคณะทำงานจัดการความรู้ และกองนโยบายและแผน ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 13 (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ระดับคณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานจากการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 มีนาคม 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 14.40 - 16.10 น. ณ ห้องไอที ช็อปปิ้งมอลล์ ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (26 กุมภาพันธ์ 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.40 - 16.10 น. ณ ห้องประชุมทิพเกษร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย (2 มีนาคม 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 มีนาคม 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.40 - 12.10 น. ณ ห้องประชุมนิพนธ์ อินสิน ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

   การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 มีนาคม 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม I-Tech 3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (3 มีนาคม 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม AG 106 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ (3 มีนาคม 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.40 - 12.10 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 มีนาคม 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์ (4 มีนาคม 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 10.40 - 12.10 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2 พฤษภาคม 2559)

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (4 มีนาคม 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานอธิการบดี (4 มีนาคม 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 14.40 - 16.10 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ โดยมี นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา

การติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา (10 มีนาคม 2559)

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล เข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ มีความเข้าใจในแผนการจัดการความรู้ ในทิศทางเดียวกัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของผู้ขอรับทุน R to R สำนักงานอธิการบดี (11 มีนาคม 2559)

สำนักงานอธิการบดี เชิญบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) เพื่อให้การดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 (11 มีนาคม 2559)

กองนโยบายและแผนจัดประชุม จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้ผู้บริหาร คณบดี ประธานสาขาวิชา และคณะทำงานได้รับทราบนโยบายและจัดทำขอมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบใหม่ เพื่อจัดทำข้อมูลส่งให้ส่วนกลางได้ดำเนินการ รวบรวมวิเคราะห์ และส่งข้อมูลกลับสำนักงาน ก.พ. ต่อไป

บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 สำนักงานอธิการบดี (22 มีนาคม 2559)

สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ของสำนักงานอธิการบดี ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชี้แจงนโยบายและข้อสังเกต จากสำนักงาน ก.พ. ในการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ให้กับหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ได้ทบทวนและจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบใหม่ ส่งส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์และดำเนินการส่งข้อมูลให้ สำนักงาน ก.พ. ต่อไป

การประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 หัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงาน (30 มีนาคม 2559)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนและจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบใหม่ ส่งส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์และดำเนินการส่งข้อมูลให้ สำนักงาน ก.พ. ต่อไป

การประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 หัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงาน (1 เมษายน 2559)

กองนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปและจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบใหม่ ส่งส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์และดำเนินการส่งข้อมูลให้ สำนักงาน ก.พ. ต่อไป

การประชุม เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 ธันวาคม 2559)

การประชุม เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร