ภาพกิจกรรม 2558

กองนโยบายและแผนร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับทิศทางและภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ (15 พฤศจิกายน 2558)

กองนโยบายและแผนร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับทิศทางและภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมปรึกษาหารือและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 (8 ธันวาคม 2558)

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทิพเกสร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรมการประเมินค่างาน และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำของกองนโยบายและแผน (15-16 ธันวาคม 2558)

อบรมการประเมินค่างาน และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำของกองนโยบายและแผน ในวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2558 ห้องพุทธชาด อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร