บุคลากรกองแผน

 

ผู้บริหารกองนโยบายและแผน

ผศ.ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
Tel. 08 4428 5407
e-mail : chaikong_sb@hotmail.com
ดร.วินิธา  พานิชย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพันธกิจสัมพันธ์
Tel. 08 1768 6816
e-mail : winithapanich@gmail.com
นางอมรรัตน์   ตุ่นกลิ่น
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Tel & Line : 09 8745 1265
e-mail : amonrut_toy@hotmail.com
IP Phone : 175

 

บุคลากรกองนโยบายและแผน

>> งานบริหารทั่วไป

นายปรีชา   ศรีวิไล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
Tel & Line : 08 1739 5002
e-mail       : prichasriwilai@gmail.com
IP Phone : 173
นางสาวอัญชลี   มุลเมืองแสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel & Line : 06 3789 5619
e-mail       : k-tookta@hotmail.com
IP Phone : 171

>> งานแผนและงบประมาณ

นางอมรรัตน์   ตุ่นกลิ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
Tel & Line : 09 8745 1265
e-mail       : amonrut_toy@hotmail.com
IP Phone : 175
นายภานุวัฒิ   ศักดิ์ดา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel & Line : 08 9273 2433
e-mail       : artsukda@snru.ac.th
IP Phone : 173
นายสมศักดิ์   อามาตร์สมบัติ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel & Line : 09 3320 0621
e-mail       : somsak_ton23@hotmail.com
IP Phone : 174
นายจักรกฤษ  กองพิมาย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel & Line : 09 7179 6445
e-mail       :  j.kongphimai@gmail.com
IP Phone : 175

>> งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นางเกกิลา   บารินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
Tel         : 09 8629 3615
ID Line  : 4242_k
e-mail    : kekila@hotmail.co.th
IP Phone : 174
นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์   ประชาริโก
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel         : 08 5019 6409
ID Line  : chanya04
e-mail    : chanya04@gmail.com
IP Phone : 77
นางสาวประภาพร   คำโสมศรี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel & Line : 06 1695 5629
e-mail       : no_07nimcg@hotmail.com
IP Phone : 79
   

>> งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
Tel & Line : 06 3195 4249, 09 2545 3956
e-mail       : o_chaiyamad@hotmail.com
IP Phone : 172
นางสาวชนกญาดา   โคตรสาลี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel         : 09 66494241
ID Line  : fhon_245
e-mail    : fhon.numfhon2013@gmail.com
IP Phone : 76
นางสาวเบญจพร  มายูร
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel & Line : 09 3325 2706
e-mail       : eunhae413@gmail.com
IP Phone : 76
นายวีระยุทธ์  คำปาน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel         : 0994745569
Line       : butsiri567
E-mail    : Weerayut.kampan@gmail.com
นางสาวนวลศิริ  จันทร์สีเมือง
ตำแหน่ง    : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel & Line : 06 1785 5656
e-mail       : nuansirichansimuang@gmail.com
   

>> งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวศุภนาฏ  บุญชัยศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
Tel            : 09 2413 9754
e-mail       : thanyaaple@hotmail.com
IP Phone : 177
นางสาวศิริพร  ชาวชายโขง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel         : 08 8252 9596
e-mail    : snappycck@hotmail.com
IP Phone : 176
นางสาวชิดชนก  วังศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel         : 08 3345 0580
e-mail    : chidchanok.wungsri@hotmail.com
IP Phone : 178
   

>> นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ