บุคลากรกองแผน

 

ผู้บริหารกองนโยบายและแผน

 
ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์
นวัตกรรม และพันธกิจสากล
e-mail : t_seetawan@snru.ac.th
  นางอมรรัตน์   ตุ่นกลิ่น
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
e-mail : amornrat@snru.ac.th
IP Phone : 175

 

บุคลากรกองนโยบายและแผน

>> งานบริหารทั่วไป

นายปรีชา   ศรีวิไล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
e-mail       : precha.s@snru.ac.th
IP Phone : 173
นางสาวอัญชลี   มุลเมืองแสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
e-mail       : unchalee@snru.ac.th
IP Phone : 171

>> งานแผนและงบประมาณ

นางอมรรัตน์   ตุ่นกลิ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
e-mail       : amornrat@snru.ac.th
IP Phone : 175
นายภานุวัฒิ   ศักดิ์ดา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
e-mail       : artsukda@snru.ac.th
IP Phone : 173
นายสมศักดิ์   อามาตร์สมบัติ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
e-mail       : somsak.ar@snru.ac.th
IP Phone : 174
นายจักรกฤษ  กองพิมาย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
e-mail       : Jukkrit32.deaw@snru.ac.th
IP Phone : 175

>> งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นางเกกิลา   บารินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
e-mail    : kekila@snru.ac.th
IP Phone : 174
นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์   ประชาริโก
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
e-mail    : chanyanutphasit@snru.ac.th
IP Phone : 77
นางสาวประภาพร   คำโสมศรี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
e-mail       : prapaporn.k@snru.ac.th
IP Phone : 79
ดร.วนัชพร  นามหงษา
ตำแหน่ง : นักวิเทศสหการ
e-mail       : namhongsa@snru.ac.th
IP Phone : 77

>> งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
e-mail       : orn-anong@snru.ac.th
IP Phone : 172
นางสาวชนกญาดา   โคตรสาลี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
e-mail    : chanokyada@snru.ac.th
IP Phone : 76
นางสาวเบญจพร  มายูร
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
e-mail       : benjaporn_ma@snru.ac.th
IP Phone : 76
นายวีระยุทธ์  คำปาน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Line       : butsiri567
E-mail    : weerayut@snru.ac.th
IP Phone : 901
นางสาวนวลศิริ  จันทร์สีเมือง
ตำแหน่ง    : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail       : Nuansiri@snru.ac.th
IP Phone : 901

   

>> งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวศุภนาฏ  บุญชัยศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
e-mail       : supanat@snru.ac.th
IP Phone : 177
นางสาวศิริพร  ชาวชายโขง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
e-mail    : siriporn.ch@snru.ac.th
IP Phone : 176
นางสาวชิดชนก  วังศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
e-mail    : chidchanok@snru.ac.th
IP Phone : 178
   

>> นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ