หัวข้อข่าว

ประชุมการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการประชุม โครงการ อว สร้างงาน ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เอกสารประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ อว สร้างงาน เฟส 2

ภาระงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อวัสรัสโคโนน่า 2019 (Covid – 19) ระยะที่ 2

แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทบทวนแผนความต้องการงบลงทุน (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖)

ขอความอนุเคราะห์ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563