หัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการ KM สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการประชุมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T วันที่ 14 มกราคม 2564

การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ในการจัดทำงบประมาณปี 65

เอกสารประกอบการประชุมโครงการจ้างงาน (1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) 29 ธันวาคม 2563

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบเก็บข้อมูลสถานภาพ ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง