หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ณ วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร

เอกสารจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดทำโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ