หัวข้อข่าว

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 เรื่อง การดำเนินงานการเปลี่ยนตำแหน่ง และการดำเนินงานการประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ​ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการ และการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ”วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 มหาวิยาลัยราชภัฏสกลนคร

การขอรับการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ระดับหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

แนวปฏิบัติการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท (โครงการการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น)

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดสกลนคร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร

การจัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดทำงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563