เอกสารประกอบการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี

เอกสารหมายเลข 1   กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

เอกสารหมายเลข 2   เอกสารนำเสนอยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
 – ฉบับสมบูรณ์

เอกสารหมายเลข 3  เอกสารนำเสนอทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ฉบับสมบูรณ์

เอกสารหมายเลข 4   แบบฟอร์มทบทวนการวิเคราะห์  SWOT มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร