เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการ และการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ”วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 มหาวิยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 385 เข้าชม

Power Point  การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการ และการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ดาวน์โหลด