แนวปฏิบัติการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท (โครงการการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น)

เล่มแนวปฏิบัติการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท (ปรับปรุง ณ 27 กุมภาพันธ์ 2562)