การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 511 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 – 4 (1113 – 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
*******************

เอกสารหมายเลข 1 สรุปรายงาน แผล-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (เบิกจ่ายงานคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจำแนกตามหน่วยงานและโครงการ (ณ วันที่  28  ธันวาคม 2561)

เอกสารหมายเลข 2 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  Download

เอกสารหมายเลข 3  Flowchart การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  Download

เอกสารหมายเลข 4  คู่มือการใช้งานระบบปรับแผนการใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Download

เอกสารหมายเลข 5  แบบฟอร์มการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผน ไตรมาส 2 – 4)  Download

– ตัวอย่างเล่มปรับแผน  Download

เอกสารหมายเลข 6  Power point ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download

*** ตัวอย่างเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Download