การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดสกลนคร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1001 เข้าชม