การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดสกลนคร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1088 เข้าชม

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 -2565) จังหวัดสกลนคร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดสกลนคร