การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดสกลนคร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 -2565) จังหวัดสกลนคร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดสกลนคร